REGULAMIN

CMENTARZA PARAFIALNEGO

W KRAMSKU

 

1.      Administratorem Cmentarza Parafialnego w Kramsku jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B.M.              


2.      Cmentarz jest otwarty codziennie: od godz. 600 do 2200 .


3.      Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się wcześniej z administratorem cmentarza, u którego należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z USC.


4.      Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.


5.      Zabrania się:

  • przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia;
  • spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie;
  •  wprowadzania zwierząt;
  • niszczenia zieleni;
  • niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury;
  • wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych;
  • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.


6.      Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 7 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.


7.      Podmioty gospodarcze mogą wjeżdżać i świadczyć usługi na terenie cmentarza tylko w dni robocze od godz. 730 do 1800 .


8.      Wszelkie prace budowlane i renowacyjne na terenie cmentarza, wykonywane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, wymagają zezwolenia i wcześniejszych uzgodnień z administratorem cmentarza. Należy zadbać o uprzątniecie miejsca po wykonanych pracach. Za zniszczenia powstałe w wyniku prac odpowiada wykonawca.


9.      Ustawianie nagrobków, tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury itp. może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem cmentarza.


10.  Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony z wyjątkiem pojazdów posiadających zezwolenie.


11.  Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza ustala administrator na podstawie: Regulaminu Cmentarzy Rzymskokatolickich w Diecezji Włocławskiej oraz przepisów prawa państwowego (Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. 2011, Nr 118, poz. 687 ze zm./, Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm./).


12.  Administracja cmentarza pobiera opłaty za:

  • udostępnienie miejsca do pochówku na okres 20 lat;
  • wywóz śmieci i korzystanie z wody;
  • postawienie pomnika.


13.  W przypadku nie uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca na kolejne 20 lat, administrator ma możliwość ponownego wykorzystania tego miejsca. Nieuregulowanie pozostałych opłat może spowodować podobne skutki.


14.  Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce na grób) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia.


15.  Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.


16.  Wszelkie informacje dotyczące grobu dostępne są w kancelarii cmentarnej i na stronie internetowej:

www.polskie-cmentarze.com/kramsk.


17.  Regulamin obowiązuje od 30 października 2012 r.KONTAKT:

Administrator cmentarza

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M.

ul. Kościelna 2, 62- 511 Kramsk

tel. 63 247 00 17, kom. 518 014 828

www.parafiakramsk.pl

 

Kancelaria cmentarna

ul. Kościelna 2, 62-511 Kramsk

Czynna:

czas letni: Wtorek i Piątek1800 – 1900  

czas zimowy: Wtorek i Piątek 1700 – 1800

www.polskie-cmentarze.com/kramsk

 

www.polskie-cmentarze.com