REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA w CYBINCE1. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym i wszystkimi urządzeniami cmentarza prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Cybince, ul. Słubicka 44.

2. Cmentarz Komunalny jest czynny w godzinach 7:00 - 15:00, oprócz niedziel i świąt.

3. Chowanie zwłok odbywa się w zasadzie w dni powszednie do godziny 15:00.

4. Wszelkie formalności związane z pochówkiem załatwia ZUK-Cybinka, ul. Słubicka 44.

5. Opłaty cmentarno-pogrzebowe przyjmuje kasa ZUK-Cybinka, ul. Słubicka 44.

6. Wykonywanie usług cmentarno-pogrzebowych przez osoby postronne zabronione.

7. Ustawianie na nagrobkach kamiennych elementów nagrobnych, remont nagrobków i okrawężnikowań mogił, ustawianie ławek przy grobach jest dozwolone wyłącznie w godz. urzędowych po uzyskaniu zezwolenia ZUK w Cybince.

8. Zabrania się wjazdu na teren cmentarza rowerami, motocyklami, pojazdami konnymi i mechanicznymi oraz wprowadzania zwierząt.

9. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na cmentarzu pod opieką starszych.

10. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

11. Sadzenie drzew i krzewów wymaga zezwolenia ZUK w Cybince.

12. Zrywanie i niszczenie zieleni i kwiatów na cmentarzu jest zabronione.

13. ZUK W Cybince udziela wszelakich informacji w sprawach cmentarno-pogrzebowych w godz. urzędowania: 7:00 - 15:00.

14. Pielęgnacja mogił i ich utrzymanie w należytym stanie należy do rodzin zmarłych - na zlecenie rodzin czynności z tym związuje wykona ZUK w Cybince.

15. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez ZUK w Cybince.